Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maiormobile zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maiormobile worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maiormobile ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Maiormobile zijn vrijblijvend en Maiormobile behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maiormobile. Maiormobile is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maiormobile dit mede binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Indien u uw bestelling van boven de € 5.000,- excl. BTW wenst te annuleren is Maiormobile gerechtigd over de hoofdsom annuleringskosten van 10% in rekening te brengen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief Thuiskopieheffing, exclusief handlings- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Maiormobile. Maiormobile zal in dit geval geen annuleringskosten in rekening brengen.

3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij anders op uw factuur staat vermeld.       
 
3.4 Betaling kan geschieden per factuur, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Maiormobile.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u verplicht de wettelijke rente te betalen vanaf het moment dat de factuur vervallen is. Deze rente zal berekend worden over het opeisbare bedrag tot en met algehele voldoening van de factuur. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, is Maiormobile gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

3.6 Maiormobile is verplicht achterstallige vorderingen aan haar kredietverzekeringsmaatschappij, Interpolis Kredietverzekeringen, te melden.

3.7 Indien u met betaling in gebreke blijft zal Maiormobile haar vordering ter incasso aanbieden aan Interpolis Kredietverzekeringen. U bent dan wettelijke rente en incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Maiormobile om ook de buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.7 Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Maiormobile gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Maiormobile opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Maiormobile zal in dit geval geen annuleringskosten in rekening brengen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Maiormobile verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Maiormobile geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Maiormobile garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BestBuyDeals daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. Reclamaties welke door Maiormobile na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Maiormobile in behandeling te worden genomen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Maiormobile de de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen twee (2) werkdagen na aflevering aan Maiormobile te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Maiormobile kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld indien er voldoende voorzorgmaatregelen genomen zijn door Maiormobile om geen schade aan derden te veroorzaken.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Maiormobile producten aan de afnemer levert, is Maiormobile nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Maiormobile ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Maiormobile, dan wel tussen Maiormobile en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Maiormobile, is Maiormobile niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Maiormobile.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maiormobile ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Maiormobile gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maiormobile kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Maiormobile schriftelijk opgave doet van een adres, is Maiormobile gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Maiormobile schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Maiormobile gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Maiormobile deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maiormobile in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maiormobile vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Maiormobile is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.